Kallelse till Unga Forskare Stockholms årsmöte 2022-03-06

Vi börjar med en påminnelse, eftersom vi har förstått att viss förvirring förekommer bland medlemsföreningarna:
Denna kallelse gäller föreningen Unga Forskare Stockholm (UFS), inte Unga Forskare (UF) vilket är en helt annan förening.

Föreningen Unga Forskare Stockholm har under många år fungerat som en paraplyorganisation, som främjar ungdomars intresse för vetenskap och teknik samt deras roll i samhället, genom att bland annat hjälpa medlemsföreningarna att ansöka om bidrag.

Eftersom UFS under flera år förlorat bidragsberättigade medlemsföreningar samt att mycket få personer under senaste åren kunnat tänka sig att arbeta aktivt i UFS styrelse har det till årsmötet lämnats in en motion om att lägga ner UFS.
Enligt stadgarna krävs ⅔ majoritet på två efter varandra följande årsmöten, detta är andra läsningen.
Vill du inte att UFS ska lägga ner kommer du personligen behöva engagera dig i styrelsen.

Mötet

Mötet kommer att äga rum söndag 6 mars och öppnar kl 11:00.
Ni är välkomna från 10:45, kom i tid!
Plats: Enskede scoutkår, Enskedevägen 115 (T – Sockenplan, Karta)

För den som inte känner sig helt frisk, eller av annan anledning inte kan vara med i lokalen så försöker vi även erbjuda deltagande via https://meet.jit.si/UngaForskareStockholm men kan inte garantera att det fungerar för alla.

Dagordning

● Mötets öppnande.
● Val av mötesordförande.
● Val av mötessekreterare.
● Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
● Fråga om mötet är behörigen utlyst.
● Fastställande av dagordningen.
● Fastställande av röstlängd.
● Föredrag av verksamhetsberättelsen.
● Föredrag av den ekonomiska berättelsen.
● Revisorernas rapport.
● Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
● Motioner
● (Val av ordförande.)
● (Val av ledamöter.)
● (Val av revisorer.)
● (Val av valberedning.)
● (Fastställande av verksamhetsplan.)
● (Fastställande av budget.)
● Mötets avslutande.

Föranmälan

För att veta vilka medlemsföreningar som fortfarande är aktiva, intresserade av att kvarstå i UFS, och vill deltaga i årsmötet vill vi att ni rapporterar på följande formulär https://forms.gle/t59DaPAEN8fBBjVi7 samt enligt instruktionerna i slutet av detta.
Senaste datum för detta är 2022-02-20, då även inlämning av eventuella motioner måste skett.
För att underlätta för styrelsen, anmäl senast 1 mars hur många som kommera att närvara till styrelsen@ufs.se
Meddela även om det förekommer allergier eller liknande, för anpassning av fikat.

Handlingar

Mötet kommer huvudsakligen att handla om föreningens fortsatta varande.
Detaljer kommer att finnas tillgängliga på https://ufs.se/ allra senast 27 februari.

Motioner

Tre motioner är inkomna, bifogas nedan.
Ni är välkomna att komma in med ytterligare motioner senast två veckor före årsmötet, det vill säga 20 februari.

Motion 1 – Nedläggning av UFS
Motion 2 – Ändring av stadgar
Motion 3 – Uteslutande av inaktiva föreningar

Valberedningen

Eftersom styrelsen förutsätter att föreningen kommer läggas ned har inget valberedningsarbete gjorts.
Den som vill att föreningen överlever måste kunna presentera ett förslag till ny styrelse.

Frågor

Undrar du något? Maila styrelsen@ufs.se.
Varmt välkomna!
UFS styrelse