Dokument

Personer som har gjort utlägg för UFS räkning kan begära ersättning (skicka in en BoE) med hjälp av vår blankett Begäran om ersättning.

Fyll i blanketten enligt instruktionerna och lämna den sedan på kansliet i postfacket märkt ”För attest”. Sedan kommer någon i styrelsen eller den som är ansvarig för projektet du gjort utlägg inom att skriva under på att ditt utlägg är giltigt. Därefter kommer kassören att göra en utbetalning till det konto du specificerat i blanketten.

Du kan också skicka den ifyllda blanketten till:

Unga Forskare Stockholmsdistriktet
Box 8006
104 20 Stockholm

Har du några frågor kring din BoE kan du ta upp det med din projektledare eller maila styrelsen.

Stadgar för Unga Forskare Stockholmsdistriktet

Länk för nedladdning: Stadgar 2019-06-30

Reviderad: 2019-06-30

1 Grundstadgar

1.1 Definitioner

 • Medlemsförening = Förening som har sitt säte i Stockholms län samt har antagits av UFS årsmöte och/eller är medlem i ett av UFS moderförbund. UFS styrelse kan bevilja nya medlemsföreningar medlemskap som gäller fram till efterföljande årsmöte.

 • Medlem = Medlem i medlemsförening eller av årsmötet utsedd hedersmedlem.

1.2 Firma

Distriktets firma är Unga Forskare Stockholm, förkortat UFS.

UFS kan agera distrikt åt rikstäckande ungdomsförbund. Styrelsen får ta beslut om detta vilket måste ratificeras av närmast påföljande årsmöte.

1.3 Syfte

Distriktets syfte är att huvudsakligen genom organiserad föreningsverksamhet främja ungdomars intresse för vetenskap och teknik samt deras roll i samhället.

1.4 Obundenhet

Distriktet är religiöst och partipolitiskt obundet.

1.5 Verksamhetsår

Verksamhetsår för distriktet skall vara kalenderår.

1.6 Beslutshieraki inom UFS

 1. Grundstadgar
 2. Beslut på årsmöte (Årsmötet har rätt att med 2/3 majoritet besluta mot Allmänna                           stadgar, beslutet gäller dock endast för specifika fall och ej som generella ändringar)
 3. Allmänna stadgar
 4. Styrelse
 5. Firmatecknare samt andra personer som årsmöte eller styrelse har bemyndigat

1.7 Stadgeändring

 • Ändring av allmänna stadgar sker genom likalydande beslut vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte.
 • Ändring av grundstadgar sker genom likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten med två tredjedelars majoritet båda gångerna.
 • För ändring av stadgarna måste först en motion om ändringar komma in. Vid ändring av grundstadgar måste ändringsförslagen följa med årsmöteskallelsen vid båda läsningstillfällena.

1.8 Extra årsmöte

Extra årsmöte skall sammankallas om styrelsen, revisorerna eller minst en tredjedel av föreningarna genom styrelse eller årsmötesbeslut så begär. Mötet är beslutsmässigt om skriftlig kallelse utsänts till samtliga till distriktet hörande föreningar senast två veckor före mötet. Extra årsmöte har samma beslutande kraft som ordinarie årsmöte. I kallelsen skall anges vilka frågor som kommer att behandlas. Paragrafen om rösträtt gäller även för Extra årsmöten.

Vid extra årsmöte skall, förutom i förväg angivna punkter, följande punkter behandlas:

 • Mötets öppnande.
 • Val av mötesordförande.
 • Val av mötessekreterare.
 • Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 • Fråga om mötet är behörigen utlyst.
 • Fastställande av dagordningen.
 • Fastställande av röstlängd.
 • Mötets avslutande.

1.9 Upplösning

Distriktet kan endast upplösas om två på varandra följande ordinarie årsmöten så beslutar med två tredjedelars majoritet. Om minst tre till distriktet hörande föreningar motsätter sig upplösningsbeslutet vid endera möten, kan distriktet inte upplösas. I kallelse till årsmötet skall anges om fråga om upplösning har väckts. Årsmötet beslutar om eventuella tillgångar skall avyttras vid upplösning.

1.10 Avstängning och utträde ur distriktet

 • Distriktsstyrelsen kan stänga av en förening som bryter mot distriktets syfte eller skadar distriktet eller andra medlemsföreningar med sin verksamhet fram till att nästa ordinarie årsmöte i distriktet öppnas.
 • Distriktets årsmöte kan utesluta en förening som bryter mot distriktets syfte eller skadar distriktet eller andra medlemsföreningar med sin verksamhet. Förslag om uteslutning av förening måste medfölja årsmöteshandlingarna som en motion.
 • Medlemsförening kan ansöka om utträde ur distriktet genom att skicka in ett årsmötesbeslut där de begär utträde.
 • Medlemsförening utträder automatiskt om de inte har rapporterat medlemmar till distriktet under tre på varandra följande år.
 • Medlem som ej erhållit sitt medlemskap genom en förening, utan är enskild medlem direkt i distriktet, kan avsluta sitt medlemskap genom att skriftligt meddela sitt utträde till distriktsstyrelsen. Detta gäller även hedersmedlemmar

2 Allmänna Stadgar

2.1 Årsmöte

Årsmötet är distriktets högsta beslutande organ och skall hållas varje år före mars månads utgång. Tid och plats bestäms av styrelsen. Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 • Mötets öppnande.
 • Val av mötesordförande.
 • Val av mötessekreterare.
 • Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 • Fråga om mötet är behörigen utlyst.
 • Fastställande av dagordningen.
 • Fastställande av röstlängd.
 • Föredrag av verksamhetsberättelsen.
 • Föredrag av den ekonomiska berättelsen.
 • Revisorernas rapport.
 • Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
 • Val av ordförande.
 • Val av ledamöter.
 • Val av revisorer.
 • Val av valberedning.
 • Fastställande av verksamhetsplan.
 • Fastställande av budget.
 • Eventuella motioner.
 • Mötets avslutande.

Medlemmar och styrelse äger rätt att inlämna motioner. Inlämnade motioner skall vara styrelsen tillhanda senast fjorton (14) dagar före årsmötet. Motioner skall finnas tillgängliga på hemsidan senast sju (7) dagar före årsmötet.

2.2 Rösträtt på årsmötet

Medlemsföreningar i UFS som har rapporterat medlemmar för föregående år har rätt till följande antal röster på årsmötet:

Antal medlemmar Antal röstberättigade ombud
1-15 1
16-49 2
50-99 3

För varje påbörjat femtiotal därutöver: ett (1) röstberättigat ombud. Ingen enstaka förening får finnas representerad med mer än 49% av rösterna i varje enskild omröstning. Till grund för ovannämnda räkning ligger det medlemstal som redovisats vid slutet av det verksamhetsår som föregått årsmötet. Endast ombuden är röstberättigade. Varje ombud har en röst. Röstning genom fullmakt är inte tillåten. Vid årsmötet har distriktstyrelsens ledamöter, medlemmarna, och revisorerna närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. Årsmötet har rätt att genom majoritetsbeslut ge fler personer rösträtt.

Kommentar: Praxis under årsmöten har sedan länge varit att erbjuda samtliga närvarande på årsmötet rösträtt genom beslut med enhällig majoritet i möteslokalen.

2.3 Årsmötets beslutsmässighet

Årsmötet är beslutsmässigt om skriftlig kallelse utsänts till samtliga till distriktet hörande föreningar senast tre veckor före mötet.

2.4 Revision

Två revisorer skall utses av årsmötet. En ideell verksamhetsrevisor och en godkänd eller auktoriserad ekonomisk revisor.

2.5 Styrelse

Styrelsen ansvarar för den löpande verksamheten och verkställer årsmötets beslut. Styrelsens säte är i Stockholm. Styrelsen skall bestå av ett antal ledamöter som årsmötet beslutar – dock minst tre (3) och högst tio (10) – samt ett antal suppleanter mellan noll (0) och fem (5). Mandatperioden löper till nästa styrelse väljs, dock längst till nästa ordinarie årsmöte.

2.6 Styrelsens beslutsmässighet

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter är kallade och minst tre är närvarande vid mötet.

2.7 Firmateckning

Styrelsen utser firmatecknare, att teckna distriktets firma i de ärenden styrelsen beslutar.

Här samlar vi alla de nu gällande policys som organisationen och styrelsen måste följa i sitt arbete.

Här finns UFS årsmötesprotokoll från de senaste åren.

Här finns styrelsens protokoll från 2017!

Här finns styrelsens protokoll från 2018!

Här finns styrelsens protokoll från i år!