Nyheter

Årsmötet valde att inte lägga ner föreningen. Istället valdes en styrelse som kommer att arbeta med att ändra inriktningen till att vara en alumniförening som ska samla personer som varit aktiva i distriktet i alla årtionden som organisationen existerat. Vi kommer alltså så småningom att ha människor som medlemmar istället för föreningar. Då detta kräver stadgeändringar, så kommer förändringen något år in i framtiden.

Vi börjar med en påminnelse, eftersom vi har förstått att viss förvirring förekommer bland medlemsföreningarna:
Denna kallelse gäller föreningen Unga Forskare Stockholm (UFS), inte Unga Forskare (UF) vilket är en helt annan förening.

Föreningen Unga Forskare Stockholm har under många år fungerat som en paraplyorganisation, som främjar ungdomars intresse för vetenskap och teknik samt deras roll i samhället, genom att bland annat hjälpa medlemsföreningarna att ansöka om bidrag.

Eftersom UFS under flera år förlorat bidragsberättigade medlemsföreningar samt att mycket få personer under senaste åren kunnat tänka sig att arbeta aktivt i UFS styrelse har det till årsmötet lämnats in en motion om att lägga ner UFS.
Enligt stadgarna krävs ⅔ majoritet på två efter varandra följande årsmöten, detta är andra läsningen.
Vill du inte att UFS ska lägga ner kommer du personligen behöva engagera dig i styrelsen.

Mötet

Mötet kommer att äga rum söndag 6 mars och öppnar kl 11:00.
Ni är välkomna från 10:45, kom i tid!
Plats: Enskede scoutkår, Enskedevägen 115 (T – Sockenplan, Karta)

För den som inte känner sig helt frisk, eller av annan anledning inte kan vara med i lokalen så försöker vi även erbjuda deltagande via https://meet.jit.si/UngaForskareStockholm men kan inte garantera att det fungerar för alla.

Dagordning

● Mötets öppnande.
● Val av mötesordförande.
● Val av mötessekreterare.
● Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
● Fråga om mötet är behörigen utlyst.
● Fastställande av dagordningen.
● Fastställande av röstlängd.
● Föredrag av verksamhetsberättelsen.
● Föredrag av den ekonomiska berättelsen.
● Revisorernas rapport.
● Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
● Motioner
● (Val av ordförande.)
● (Val av ledamöter.)
● (Val av revisorer.)
● (Val av valberedning.)
● (Fastställande av verksamhetsplan.)
● (Fastställande av budget.)
● Mötets avslutande.

Föranmälan

För att veta vilka medlemsföreningar som fortfarande är aktiva, intresserade av att kvarstå i UFS, och vill deltaga i årsmötet vill vi att ni rapporterar på följande formulär https://forms.gle/t59DaPAEN8fBBjVi7 samt enligt instruktionerna i slutet av detta.
Senaste datum för detta är 2022-02-20, då även inlämning av eventuella motioner måste skett.
För att underlätta för styrelsen, anmäl senast 1 mars hur många som kommera att närvara till styrelsen@ufs.se
Meddela även om det förekommer allergier eller liknande, för anpassning av fikat.

Handlingar

Mötet kommer huvudsakligen att handla om föreningens fortsatta varande.
Detaljer kommer att finnas tillgängliga på https://ufs.se/ allra senast 27 februari.

Motioner

Tre motioner är inkomna, bifogas nedan.
Ni är välkomna att komma in med ytterligare motioner senast två veckor före årsmötet, det vill säga 20 februari.

Motion 1 – Nedläggning av UFS
Motion 2 – Ändring av stadgar
Motion 3 – Uteslutande av inaktiva föreningar

Valberedningen

Eftersom styrelsen förutsätter att föreningen kommer läggas ned har inget valberedningsarbete gjorts.
Den som vill att föreningen överlever måste kunna presentera ett förslag till ny styrelse.

Frågor

Undrar du något? Maila styrelsen@ufs.se.
Varmt välkomna!
UFS styrelse

Vi går nu in i en ny tid där vi inte längre har en lokal. Det känns tråkigt att behöva lämna en lokal med centralt läge som vi haft sedan 2007. Jag var själv med när vi letade lokal och när vi gjorde den initiala renoveringen samma år.

Nu är det dags att blicka framåt. Om ett halvår så har medlemmarna valet att antingen välja en ny styrelse eller lägga ner föreningen och distriktet. Vi kommer att behöva hjälp med att hitta en ny styrelse, då vi inte har någon oberoende valberedning. Det kanske är lite lättare att hitta kandidater, nu när vi precis blivit av med en tung budgetpost och ett stort ansvar.

Oavsett om vi finns kvar eller lägger ner nästa år så är det fortfarande viktigt att medlemsrapportera. Vi var på gränsen för att få regionbidrag i år och om vi är lite fler i åldrarna 7-25 så är det möjligt för oss att ge ekonomiskt stöd till våra medlemsföreningar igen. Även om årsmötet bestämmer sig för att lägga ner så behöver vi medlemsrapporter som underlag för att avgöra hur stor andel av våra tillgångar varje medlemsförening ska få.

Distriktet existerar för att ge stöd till sina medlemsföreningar. Vilket stöd vill föreningarna ha? Hör av er till styrelsen!


Katarina Eriksson
Ordförande i Unga Forskare Stockholm

Kallelse till Unga Forskares Årsmöte 2021-03-06

Föreningen Unga Forskare Stockholm (UFS) har under många år fungerat som en paraplyorganisation, som främjar ungdomars intresse för vetenskap och teknik samt deras roll i samhället, genom att bland annat hjälpa medlemsföreningarna att ansöka om bidrag.

För 2018 års ansökan om bidrag från Region Stockholm (f.d. Landstinget) fick UFS in medlemsuppgifter från 15 föreningar.

För årets ansökan fick vi endast listor från 9 föreningar, vilket gör att vi hamnar under gränsen för bidragsansökan.

På grund av detta, samt att mycket få under senaste åren kunnat tänka sig att arbeta aktivt i UFS styrelse har det till detta årsmöte lämnats in en motion om att lägga ner UFS.

Enligt stadgarna krävs ⅔ majoritet på två efter varandra följande årsmöten, detta är första läsningen.

Därför är det denna gång extra viktigt att du deltar på årsmötet 6 mars klockan 11:00. Vill du inte att UFS ska lägga ner kommer du personligen behöva engagera dig i styrelsen. Vi har påbörjat arbetet med att avveckla lokalen, och en kommande styrelse för UFS kommer avsluta detta. Det finns fortfarande kapital i föreningen, men nuvarande styrelse är för trötta för att driva UFS vidare.  

För den som inte känner sig helt frisk, eller av annan anledning inte kan vara med i lokalen på Polhemsgatan 38 så försöker vi även erbjuda deltagande via https://meet.jit.si/UngaForskareStockholm men kan inte garantera att det fungerar för alla.

Mötet

Mötet kommer att äga rum lördag 6 mars och öppnar kl 11:00.
Ni är välkomna från 10:45, kom i tid!
Plats: UFS lokal, Polhemsgatan 38 på Kungsholmen.

Föranmälan

För att få fika och att underlätta för styrelsen, anmäl er senast 4 mars till styrelsen@ufs.se
Fika kommer vara te/kaffe och enkla smörgåsar, meddela om du behöver alternativt fika.

Rösträtt

Ert medlemsantal 2020 ligger till grund för antalet ombud föreningen är berättigad. Se stadgarna på hemsidan för antal: https://ufs.se/dokument/
Skicka medlemslista till rapport@ufs.se senast 27 februari.

Handlingar

Mötet kommer huvudsakligen att handla om föreningens fortsatta varande.
Detaljer kommer att finnas tillgängliga på https://ufs.se/ allra senast 27 februari.

Motioner

Tre motioner är hittills inkomna, bifogas till kallelsen.
Ni är välkomna att komma in med ytterligare motioner senast två veckor före årsmötet, det vill säga 20 februari.

Nominera till valberedningen

Skicka jättegärna in nomineringar till styrelse, valberedning och revisorer till valberedningen@ufs.se

Frågor

Undrar du något? Maila styrelsen@ufs.se.

Varmt välkomna!

UFS styrelse